Gå til sidens indhold
Undervisning 2017 (4).jpg

Fag

Her ser du den lange række af fag, vi udbyder på Roskilde Katedralskole. Nogle fag er obligatoriske, andre bestemmes af dit valg af studieretning. Endelig vælger du 1-3 valgfag, som du har i 3.g.

I 3.g kan du vælge Astronomi på C-niveau som valgfag. I astronomi lærer du om planeter, asteroider og kometer i Solsystemet og om exoplaneter, der kredser om fjerne stjerner. Du lærer også om, hvad stjerner er, og hvordan de fødes, udvikler sig og dør. Du hører om sorte huller, mørkt stof, Mælkevejen og andre galakser, Big Bang-modellen og universets udvikling. Endvidere lærer du at finde de mest kendte stjernebilleder, de klareste stjerner og planeterne på nattehimlen, og du får mulighed for at observere stjernetåger og galakser med skolens teleskop. Vi har også fokus på behandling af astronomiske data fra enten egne eller andres observationer.

I billedkunst arbejder vi med at undersøge alle former for visuelle udtryk - både maleri, arkitektur, skulptur, foto og installation. I undervisningen er teori og praksis tæt forbundet, så arbejdsformerne supplerer hinanden, både når vi arbejder med de forskellige kunstformer, perioder og tematiske problemstillinger. Vi prøver teorien af i praksis, når vi løser visualiseringsopgaver.

En stor del af dagligdagens kommunikation foregår via billeder, så det er vigtigt at kunne forstå og bruge det visuelle sprog. Det er kernen i billedkunstundervisningen. 

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsopgaver, såvel i laboratoriet som i naturen. Biologi er et fag i konstant udvikling, og derfor har vi altid fokus på den nyeste forskning. Du lærer om det levende, om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø og om livets udvikling. Du arbejder bl.a. med mennesket, vores arveanlæg, vores forhold til kost og ernæring, til motion og til sundhed og sygdom.

Faget bioteknologi tager sit udgangspunkt i biologi og kemi, dvs. vi benytter viden og metoder fra disse to fag i et samspil. Faget er eksperimentelt orienteret, og du vil især komme til at arbejde med en del af de mikrobiologiske metoder, som anvendes inden for forskning og industri. Bedst kendt er gensplejsning, fermentering og immunologiske tests. Faget beskæftiger sig også med den bioteknologiske udvikling og de deraf opståede etiske problemstillinger.

Vi arbejder med litteratur, medier og sprog. Vi analyserer både ældre og moderne tekster, og vi undersøger teksten som udtryk for den tid, den er blevet til i, og som udtryk for en forfatters ønske om at påvirke os. I medier analyserer vi fx nyhedsudsendelser, sociale medier, dokumentarudsendelser eller film.

Sprog arbejder vi med i næsten alle dansktimerne. Hvordan er sproget, fx i den litterære tekst eller i medieteksten? Hvordan kan man bruge sproget, hvis man holder en tale? Sproget er et redskab, når man skal skrive, både i danskfaget og i de andre fag, og mundtlig og skriftlig kommunikation er derfor også en central del af danskfaget.

Design fylder din hverdag og er en vigtig del af vores kommunikation. Med bl.a. it-værktøjer, tegning og modelbyggeri undersøger vi alle former for designprodukter, både de materielle (genstande, bygninger etc.) og de immaterielle (digitale, konceptuelle mv.). 

Vi arbejder både teoretisk og praktisk med at løse og forstå designopgaver. Vi arbejder med formsprog og kommunikationssituationer og tænker altid processen med, da en vigtig del af faget har fokus på idéudvikling, som i dag er en vigtig kompetence.

Design og arkitektur er forankret i tid, sted, kultur og samfund, så du kommer også til beskæftige dig med designhistorie og vilkår for design, og du lærer at tænke nye design ind i en aktuel samfundsmæssig og økonomisk situation.

Design og arkitektur er et kunstnerisk fag og et valgfag på både B- og C-niveau.

Vil du lære at fange et publikum? Få et indblik i, hvordan en skuespiller arbejder og forstå lidt af teatrets magi? Og selvfølgelig have det sjovt sammen med dine holdkammerater og opdage nye sider af dig selv? Så er dramatik et fag for dig.

I dramatik lærer du forskellige skuespilteknikker og spillestilarter. Fra lege og improvisation, til karakterarbejde og samspil samt lyssætning og enkel scenografi. Vi veksler mellem det kunstnerisk skabende arbejde og teori. Derfor lærer du også teaterteori- og historie.

Du skal også møde det professionelle teater, så vi tager ind og ser teaterforestillinger flere gange om året, og RKS samarbejder med egnsteatret i Roskilde, Aaben Dans, hvor du bliver undervist af scenekunstnere og koreografer.

På RKS udbyder vi både dramatik på C og B-niveau, så der er mulighed for at fordybe sig og udvikle spændende projekter, som bidrager til skolens boblende kreative miljø, fx Dramaklub og Musical.

 

Engelsk er det vigtigste internationale kommunikationssprog. I en globaliseret verden er forståelse af talt og skrevet engelsk en nødvendighed.

På A-niveau er målet, at du skal kunne deltage ubesværet i en samtale på engelsk, og at du også kan udtrykke dig skriftligt i et udbygget og nuanceret sprog. Sprogindlæringen sker gennem læsning af tekster om kulturelle, samfundsmæssige og historiske forhold, ofte ved læsning af litterære tekster, herunder scener fra værker af Shakespeare. Anvendelse af film, billeder og elektroniske medier spiller en stor rolle. Arbejdssproget er overvejende engelsk.

Faget arbejder med virksomheders etablering og deres udvikling. Der er fokus på aktuelle virksomheder, som kendes fra den virkelige verden, og som undersøges ved hjælp af teorier, hvor iværksætteri, strategi, økonomi, marketing, organisation og ledelse er kerneområder. Undervisningen i erhvervsøkonomi gør dig i stand til at forstå, hvorfor virksomheder gør, som de gør og hvorfor deres resultater er, som de er.

Erhvervsøkonomi - et meget konkret fag.

Hvad er et menneske? En biolog vil sige et dyr, en sociolog vil sige et væsen, der lever i samfund, og en psykolog vil sige et væsen, der føler og tænker. I filosofi diskuterer vi, om der er en grundlæggende forklaring, som alle de andre stammer fra? Vi stiller spørgsmål til alt det, der tages for givet i andre fag.

Kan man være et menneske, der ikke lever i samfund? Kan man være et menneske, hvis man er i koma? Filosofi er et diskussionsfag, hvor vi læser filosoffernes tekster, gamle som nye, og undersøger deres argumenter. Du får en grundviden om, hvad mennesker har tænkt op gennem historien, som kommer dig til nytte i andre fag.

Fransk er hovedsprog i mange lande ud over Frankrig, fx Belgien, Canada (Québec) og store dele af Afrika. Det er modersmål eller officielt sprog i mere end 30 lande. I undervisningen lærer du at tale og skrive et godt fransk, og desuden får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i de fransktalende lande. Vi arbejder med emner, der belyses gennem tekster, film, musik, artikler mm. Du lærer at samtale på fransk, at komme med kortere eller længere oplæg, at diskutere de emner, vi undersøger, at lytte til naturlig fransk tale og at skrive tekster på fransk. Faget samarbejder med andre fag om hverdagsliv i de fransktalende områder, samt om europæiske og globale problemstillinger.

Fysik handler om den del af virkeligheden, der kan måles, vejes og sættes tal på. De fysiske modeller virker faktisk: Man kan bygge præcise droner, raketter, atombomber, satellitter, robotter med kunstig intelligens og alt muligt andet teknisk grej ved hjælp af fysikkens virkelighedsbeskrivelse.

Fysikken giver også svar på store spørgsmål, som den moderne skabelsesberetning, som du sikkert kender som Big Bang-teorien, og på hvad stof og energi er for noget. Fysik i gymnasiet veksler mellem teori og forsøg, hvor vi udforsker den fysiske virkelighed. Vi arbejder tæt sammen med andre naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag, da virkeligheden rækker langt ud over det, vi kan måle.

Miljøvenlig teknologi og en bedre udnyttelse af jordens ressourcer er områder, hvor Danmark har en international førerposition, og der bliver brug for nyuddannede med viden inden for klima, energi, miljø og geologi. Skolen udbyder det nye fag geovidenskab, som er udviklet i samarbejde med Forskningsinstitutioner og virksomheder som Mærsk, DMI og DTU Risø.

Du kommer til arbejde meget i laboratorierne her på RKS, og der bliver brug for gode støvler, for vi skal også ud i naturen på alle årstider. Geovidenskab giver kompetencer svarende til Fysik B og Naturgeografi B, når man søger videregående uddannelse, og du kan opgradere fysik til A-niveau.

Græsk på C-niveau drejer sig om det oldgræske sprog, der blev talt i Athen og Hellas i antikken. Det sprog, som blev anvendt til mange af de litterære genrer og videnskabsområder, vi kender i dag. Fx komedie, lyrik, filosofi, biologi og medicin. Desuden har vi græske kilder til de sportskonkurrencer, der udviklede sig til OL. Den oldgræske kultur har på mange områder leveret begyndelsen til Europa. Sammen med kristendommen udgør den antikke, græske kultur det bærende fundament for senere europæisk identitet. Via læsning af lettere originaltekster på græsk opnår du en bred, sproglig basisviden, der er anvendelig i mange sammenhænge.

Historiefaget behandler, hvordan vi mennesker har levet og arbejdet, bekriget og elsket hinanden fra antikken og op til i dag. Du får viden om begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien. Du får viden om, hvordan historiske begivenheder påvirker vores nutid. Og du lærer at forholde dig kritisk til historiske kilder som fx tekst, billeder og film - og dermed får du også en sund kritisk sans, som du kan bruge uden for skoletiden. Arbejdsformerne er varierede, og historiske emner i undervisningen kan for eksempel være den sorte død, opdagelsen af Amerika, familiens udvikling gennem tiden eller Danmarks krige efter år 2000. Hvilken betydning har disse emner for din samtid og hverdag?

Det giver historiefaget et bud på.

Idræt på C-niveau er et eksamensfag og obligatorisk alle 3 år. I 3.g kan idræt vælges som valgfag, hvor du kommer mere i dybden med faget både teoretisk og praktisk. Den teoretiske del indeholder en naturvidenskabelig dimension, hvor kroppens anatomi og fysiologi undersøges, og en humanistisk dimension, hvor idrættens rolle for den enkelte og i samfundet analyseres. Vi kobler den teoretiske viden til den praktiske undervisning, hvor du vil få mulighed for at fordybe dig i de tekniske, taktiske, fysiske og mentale dimensioner af en bred vifte af idrætsdiscipliner. Du kommer til at arbejde både eksperimentelt og analytisk, du kommer til at måle og vurdere kroppens grænser, og du kommer til at analysere krop og idræt i et samfundsmæssigt og fysiologisk perspektiv.

Informatik bygger på kreativitet, logisk tænkning og idéudvikling. Vi beskæftiger os med IT-udvikling i et samspil mellem teori på den ene side og afprøvning på den anden. For eksempel får du grundlæggende viden om, hvordan du laver en hjemmeside ud fra HTML-koder eller udvikler spil med forskellige værktøjer.

Faget har en innovativ tilgang til IT-produktudvikling og giver dig grundlag for at forstå informationsteknologiens udvikling, opbygning og samspil med brugere og samfund. Undervisningen er projektbaseret, og vi arbejder både i grupper og individuelt.

Kemiske forbindelser findes overalt i vores omgivelser og i os selv. Kemi står i dag centralt i den moderne naturvidenskabs verdensbillede med en viden, der har skabt muligheder for at forandre vores omverden. I undervisningen arbejder du både med fagets teorier og med eksperimentelle undersøgelser i kemilaboratoriet.

Du lærer om stoffers strukturer og egenskaber og om kemiens samfundsmæssige og teknologiske betydning. Du lærer at omgås kemikalier, arbejde i et laboratorium og bruge kemiske analysemetoder og IT-værktøjer til fx databehandling og informationssøgning. Med gymnasiets kemiundervisning opnår du forståelse for vigtige aspekter af din omverden og mulighed for at problematisere anvendelser, der kan påvirke vores sundhed og miljø.

Romernes sprog er ikke bare et af Danmarks og Europas ældste skolefag, det udgør også en grundsten for den moderne, humanistiske dannelse. Latin forblev nemlig - selv efter Romerrigets fald - basissproget i Europa - til dels helt op til i dag. I latin arbejder vi med originaltekster, der har inspireret mennesker gennem mere end 2000 år. Teksterne bearbejdes primært grammatisk og semantisk, men der er også masser af plads til fortolkning og kulturhistorie. Selvom latin er et gammelt sprog, gennemsyrer det alligevel de moderne sprog. Fordi vi i latin arbejder med et sprog, der er anderledes end dansk, bliver vi mere bevidste om vores eget sprog, hvilket er en enorm støtte i dansk og andre sprogfag. At kende romerne og deres sprog og kultur giver dig koden til vores egen kultur.

Latin kan enten vælges på A-niveau i en studieretning eller som valgfag på C-niveau.

I matematik studerer vi egenskaber ved tal, figurer og sammenhænge i deres mest abstrakte form. Dermed får vi mulighed for at beskrive en lang række af fænomener i natur og samfund. Vi interesserer os både for matematikken teoretisk set, når vi løser matematiske problemer og beviser matematiske sætninger. Og for opstilling og anvendelse af matematiske modeller, der kan hjælpe med at svare på spørgsmål i de andre fag. Undervisningen fokuserer på tre overordnede søjler: Funktioner, geometri samt statistik og sandsynlighed.

I mediefag lærer du om teorien bag levende billeder, samtidig med at du i produktionsgrupper skal lave en række film. Når vi arbejder teoretisk for at kunne analysere levende billeder, gør vi det for at forstå, hvorfor visse produktioner ser ud, som de gør - og hvilken effekt konkrete filmtekniske greb kan have på opfattelsen af det, publikum ser: Hvordan skaber en instruktør spænding i en krigsfilm? Hvordan overbeviser en dokumentarfilm os om, at den viser en sandhed?

Svarene bruger du, når du sammen med din gruppe selv skal lave film. I skal udtænke og planlægge jeres egen film, som skal optages med skolens udstyr. Optagelserne redigeres i mediefagstimerne i vores helt eget mediehus, inden vi sammen ser den endelige film.

Musikfaget er delt i to lige store dele, nemlig musikkundskab og musikudøvelse. Her kommer du vidt omkring: fra Bach til Beyonce, fra folkemusik til funk, fra vokaljazz til vocoder og meget mere. I løbet af året bliver du mere bevidst om din stemme, og du bliver introduceret til grundlæggende spilleteknikker på rytmegruppens instrumenter.

Du stifter bekendtskab med noder og tilegner dig begreber til at formulere dig kvalificeret om musik. På musikholdene får du rig mulighed for at udfordre dig selv i øvelokaler og på scenen. Vi oplever musik ude af huset, og vi har også jævnligt besøg af professionelle kunstnere på skolen.

Naturgeografi er et naturvidenskabeligt fag, der ligger tæt op af historie og samfundsfag, fordi det handler om, hvordan naturen påvirker mennesker, og hvordan mennesker påvirker naturen. Vi laver mange små forsøg i timerne, og vi tager afsted med cykel eller bus for at foretage studier ude i naturen eller i byen. I Naturgeografi arbejder vi bl.a. med, hvorfor der ikke er jordskælv i Danmark, hvordan en tornado opstår, om vi kan stoppe den globale opvarmning, hvorfor jordens regnskove bliver fældet, og om der er mad nok i verden, til at alle kan mættes.

Oldtidskundskab er et kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger sig med tekster og monumenter, der er blevet normgivende for europæisk kultur. Det man kan kalde arven fra antikken.

Teksterne kan handle om filosofi, litteratur, politik, sport og meget mere. For at sætte faget ind i en europæisk kontekst inddrager vi tekster og monumenter fra senere tider, fx renæssancen og op til i dag. Faget er etårigt og eksamen er mundtlig.

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, føler, handler og udvikler sig. I psykologi er der enighed om, at mange faktorer som arv, miljø, kultur, familie, kammerater og omsorg har indflydelse på, hvordan det enkelte individ udvikler sig; men hvor stor betydning disse faktorer hver især har, er der derimod ikke enighed om. Det er netop et mål i psykologiundervisningen at kunne angive forskellige forklaringsmodeller.

Du bliver undervist efter nyere forskning og efter moderne teorier inden for områderne socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet. På Psykologi B er der feltarbejde, hvor du skal indhente og bearbejde psykologiske data.

Religion har årtusindgamle rødder, men religionsfaget tager udgangspunkt i nutiden. For religion spiller en central rolle i mange sammenhænge - tænd blot fjernsynet, gå på Facebook eller slå op i en avis: Flygtningepolitik, Muhammed-tegninger samt etiske og politiske debatter er bare nogle af de områder, hvor religion er involveret. Religionsfaget giver dig et sammenligneligt og historisk kendskab til en række religioner, religionslignende fænomener og relationer mellem religion, kultur og samfund. Du vil kunne forstå og problematisere religiøse ideer, analysere og fortolke religiøse tekster og andet materiale, samt undersøge udvalgte religiøse grupper og individer.

Retorik er et kommunikationsfag, hvor du kan forbedre dine evner til at tale, skrive, lytte og læse. Du lærer, hvordan du kan argumentere for et standpunkt på en måde, så det virker overbevisende. I retorik arbejder vi med autentiske taler, og du vil bl.a. lære at skrive og afholde egne taler samt skrive debatindlæg og læserbreve. Du skal vælge retorik, hvis du vil forbedre dine mundtlige og skriftlige formidlingsevner - det kan være i eksamenssituationer, fremlæggelser i klassen eller dine skriftlige afleveringer. Retorik er et valgfag på C-niveau, der kan styrke dine kommunikationskompetencer nu og i fremtiden. 

I samfundsfag beskæftiger vi os med samfundsmæssige forhold og sammenhænge på nationalt og internationalt niveau inden for sociologi, politik, økonomi og international politik. Vi arbejder med forhold, som fx hvordan individet påvirkes af sine omgivelser og indgår i et samfund præget af sociale og kulturelle forskelle.

Vi gennemgår forskellige politiske systemers måde at fungere på, herunder hvordan EU påvirker de politiske beslutninger i Danmark. Vi behandler forhold som velfærdssamfundets opbygning og funktion, og hvordan vi ved hjælp af den rette økonomiske politik kan sikre fremtidig velstand og velfærd. Og vi inddrager teorier og eksempler fra virkelighedens internationale politik, bl.a. årsager til krig, konflikter og samarbejde.

Spansk tales i Spanien og næsten hele Latinamerika, så sproget åbner for at kommunikere med store dele af verdens befolkning.

Vi tilbyder spansk både som begyndersprog og fortsættersprog.

Spansk som begyndersprog kræver ingen forkundskaber. På tre år lærer du at tale og skrive spansk via enkle samtale- og skriveøvelser, og vi har fokus på at arbejde brugervenligt med grammatikken og fremstille små lydsekvenser eller film

I spanskfaget læser vi fx tekster om migrationen fra Latinamerika til USA, vi arbejder med moderne spanske film eller læser tekster om aktuelle forhold, fx unges forhold i Argentina eller narkokriminalitetens konsekvenser i Mexico. Mens du lærer sproget, får du et indgående kendskab til kultur- og samfundsforhold i de spansktalende lande. Faget samarbejder med andre fag om europæiske og globale problemstillinger af kulturel, litterær, historisk og samfundsmæssig art.

Som noget nyt udbydes spansk fra august 2020 også som fortsættersprog, der kan vælges af elever som fx har fået undervisning i spansk i grundskolen af et vist omfang eller på anden vis har erhvervet sig forkundskaber i faget. Fortsætterspansk kan afsluttes efter 2.g med en mundtlig prøve eller efter 3.g med en mundtlig og en skriftlig prøve.

Tyskland er vores store nabo mod syd, og landet har igennem flere hundrede år haft en betydelig indflydelse på Danmark. Hvad enten dine interesser er historiske, kulturelle, politiske, økonomiske eller sproglige, så er Tyskland ikke til at komme udenom.

Kan du det tyske sprog, og forstår du den tyske kultur, så åbner det mange døre for dig - både i Danmark og i udlandet. Tyskland er nemlig Danmarks vigtigste eksportmarked, og tysk er blandt de vigtigste fælles fremmedsprog i europæisk samhandel og samarbejde. Med tyskundervisningen opnår du stor sproglig kompetence, både i tale og på skrift. Du kommer til at læse skønlitterære tekster, aktuelle sagprosatekster, se film og dokumentarudsendelser, høre musik - og arbejde med billedmateriale og statistikker, når emnet lægger op til det.