Gå til sidens indhold

Elevhåndbog

Her finder du nyttig information om bl.a. eksamen, fravær, Lectio (nyt vindue) og WiFi. Læs også vores studie- og ordensregler

1.g: Husk at udfylde samtykkeerklæringen (nyt vindue).

Undervisningen i gymnasiet er gratis, men fælles for alle ungdomsuddannelser skal du betale for enkelte ting:

 • Studierejser og ekskursioner
  Prisen for studierejsen i 2.g ligger typisk på omkring 4.500 kroner. Den internationale klasse rejser på længere ture til fx USA. Hvis du vælger at gå i den internationale klasse, skal du regne med op til 15.000 kroner i egenbetaling.
  I 3.g vælger nogle klasser/hold at tage til udlandet igen. Her er prisen typisk omkring 3.500 kroner.
  På nogle af endagsekskursionerne kan det også være nødvendigt at opkræve et mindre beløb.
 • Ordbøger og lommeregner
  Du skal selv betale for fremmedsprogsordbøger, nudansk ordbog og lommeregner. Men vent med at købe noget, til du er startet på skolen og har talt med din lærer. Skolen har abonnement på Gyldendals røde ordbøger på nettet og matematikprogrammet TI-Nspire.
   
 • Computer
  Du skal selv sørge for at have en bærbar computer. Husk at sætte navn på opladeren, så du kan få den tilbage igen, hvis du glemmer den i klasseværelset.
   
 • Papir og kontorting

I hvert klasselokale hænger en brandinstruks. Hvis signalet lyder, så følg instruktioner fra læreren, og forlad lokalet ad den angivne flugtvej. Luk døre og vinduer, og gå mod samlingsstedet, som er boldbanerne ud for kantinen.

Beregning af dit eksamensgennemsnit

Dit eksamensgennemsnit bliver beregnet af alle de karakterer, du har fået i løbet af gymnasietiden – både årskarakterer og eksamenskarakterer. Et fag kan kun tælle på det højeste niveau, du har haft faget. Derfor er det kun afsluttende standpunktskarakterer (dvs. den sidste karakter fra det sidste år, du har haft faget), der tæller med (fx er det kun den afsluttende standpunktskarakter i dansk fra 3.g, der tæller med). For at bestå skal du have et gennemsnit på mindst 2,0. De 2,0 må ikke være oprundet fra fx 1,96.

 • Fag på A-niveau har vægten 2 ved udregning af eksamensgennemsnittet
 • Fag på B-niveau har vægten 1,5
 • Fag på C-niveau har vægten 1
 • For fag, der afsluttes med 2 karakterer (fx skriftligt og mundtligt) deles vægten ligeligt mellem karaktererne
 • Studieretningsprojektet har vægten 2

Hvilke fag skal du til eksamen i?

Undervisningsministeriet udtrækker de fag, du skal til eksamen i. Der er tre forhold, der skal være opfyldt:

 • Du skal have mindst tre skriftlige prøver og mindst tre mundtlige prøver i løbet af gymnasietiden.
 • Har du et fag på A-niveau med både skriftlig og mundtlig prøvemulighed, kommer du mindst op i en af prøverne. Altså enten skriftligt, mundtligt eller begge dele.
 • Efter 3.g skal du have været til 10 gældende prøver (mundtlige eller skriftlige eksamener) inklusive udarbejdelsen af studieretningsprojektet (SRP) og skriftlig dansk. Ordet gældende betyder, at du ikke senere har valgt det fag, du har været til eksamen i, på et højere niveau. Hvis du har mere end fire fag på A-niveau, skal du op i én ekstra prøve, for hvert A-niveaufag du har mere end fire.

Desuden er der en særregel for disse fag; billedkunst, dramatik, idræt, mediefag og musik:

Enten kommer hele holdet op, eller også kommer ingen op (dog kan elever, der skal op i alle fag, godt komme til prøve, uden at andre fra holdet skal op). Vær opmærksom på, at hvis der er mere end et hold fx i Idræt B, så kan hold 1 godt være udtrukket, mens hold 2 ikke er det.

 

Planlægning af datoer for eksamen

Ministeriet bestemmer, hvilke fag du skal til eksamen i, mens vi lokalt på RKS kun kan få indflydelse på, hvilken dag eksamen kan lægges. Vi har dog ikke helt frie hænder, idet man skal sikre, at der kan findes en censor til prøven. Dette samt andre regler, fx om 24 eller 48 timers forberedelse gør, at der i virkeligheden ikke er ret meget spillerum. Den eneste regel, der ikke kan fraviges er, at du ikke må være til to eksamener på samme dag. Vi prøver dog at gøre det lidt bedre end det.

 

Lectio giver dig overblikket

Alle eksamener og årsprøver fremgår af Lectio. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Lectio ofte i eksamensperioden. Er der noget, du undrer dig over, er du altid velkommen til at kontakte Christian Blands (Bs) på Lectio, via mail til rkbs@rks-gym.dk eller på 2141 5535.

 

Fag og læreplaner

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om kravene i de enkelte fag. Se læreplaner 2020 (nyt vindue).

Klik på faget, vælg "Læreplaner" og fokusér på: "Mål og krav der er væsentlige for prøverne" og "Eventuelle forudsætninger for deltagelse i eksaminationen".

 

Regler om prøver og eksamen

ministeriets hjemmeside (nyt vindue) finder du bekendtgørelser og orienteringer om prøver og eksamen.


Se evt. også regler for klager (nyt vindue).

AP: Almen sprogforståelse.

DHO: Dansk-historie opgaven. Den første store skriftlige opgave, som skrives af alle elever i 1.g

Fagbetegnelser: To store bogstaver angiver A-niveau (fx MA). Et stort og et lille bogstav angiver B-niveau (fx Ma). To små bogstaver angiver C-niveau (fx ma).

Bygningen på grunden ved siden af RKS' øst-indgang. Der er tre undervisningslokaler i Helligkorssalen med lokalenumre 60, 62, 64; beregn et par minutter til at gå derover.

HROAR: Navnet på skolens festudvalg, der har eksisteret siden 1887.

Info-møde for 1.g: Forældre-lærer-elev arrangement for 1.g-elever og deres forældre. Nogle af dine lærere og din studevejleder deltager i arrangementet, som foregår i september måned.

K-klasse: Når du starter i 1.g går du i en k-klasse i grundforløbet, fordi du ikke har valgt studieretning. K-klasserne er inddelt efter det kunstneriske fag, du valgte ved ansøgning. Alle skal igennem ens grundforløb, så alle starter samme sted i studieretningsklassen. Alle fag, som deltager i grundforløbet, har udarbejdet fælles grundforløbsundervisningsplaner.

Lectio: Skolens studieadministrations- og kommunikationssystem.

Mentor: En del lærere indgår i skolens mentorkorps. Elever med særlige vanskeligheder kan få en mentor. Det er studievejledningen, der står for mentorordningen.

NV: Naturvidenskabeligt grundforløb.

Pædagogisk værksted: Lærernes kopirum ved siden af lokale 1.

RKS: Roskilde Katedralskole.

SOL: Udvalg for skolens sociale liv.

SRO: Studieretningsopgave. Skrives af alle 2.g-elever.

SRP: Studieretningsprojekt. Eksamensopgave, som skrives af alle 3.g-elever.

Studieplan: Er skolens, lærernes og elevernes "køreplan" i Lectio for, hvad der skal foregå i undervisningen, og hvordan det skal foregå.

Undervisningsbeskrivelse: Indeholder en klasses/et holds forskellige faglige eller flerfaglige forløb. Indeholder oplysninger om forløbenes fokuspunkter, benyttet materiale og arbejdsformer. Lectio genererer automatisk en undervisningsbeskrivelse ud fra holdets faglige forløb.

Retningslinjer for registrering af fravær
Hvis en elev ikke er mødt, når registreringen finder sted, gives 100% fravær. 
Hvis en elev går fra undervisningen, før lektionen er afsluttet, gives ligeledes 100% fravær.

Angiv altid fraværsårsag
Husk, at du altid skal angive fraværsårsag i Lectio for alle fraværstimer.

Al kommunikation med lærerne om fraværs- og godskrivningsarbejde skal foregå i timerne og aldrig på sms, beskeder i Lectio eller mail.

Godskrivning af fravær
Hvis du har fået fravær, fordi du har været på ekskursion eller inkursion med fx et andet fag, skal fraværet godskrives af den lærer, der har givet dig fravær, næste gang du har undervisning i det fag du har fået fravær i.

Følgende andre aktiviteter berettiger også til godskrivning af fravær – kontakt sekretærerne i løbet af ugen efter dit fravær, så godskriver de det:

 • Aktiviteter i Elevråd og Miljøråd mv., der kan sidestilles med undervisning
 • Talentaktiviteter i skoleregi
 • Studiepraktik

 

Lektie til den følgende dag skal være angivet i Lectio senest kl. 15.30 dagen før.

Lektie til en senere dag skal være angivet senest 2 dage før lektionen. Lørdag og søndag tæller ikke som en dag.

Når du begynder på Roskilde Katedralskole, skal du med det samme besvare nogle få spørgsmål i en samtykkeerklæring på gymbetaling.dk. Du logger ind med nemID.

Hvorfor en samtykkeerklæring?

Spørgsmålene er obligatoriske at besvare. Det skyldes, at der er nogle personoplysninger om dig, som vi kun må behandle, hvis du giver os tilladelse (samtykke).

Desuden er der fester og studierejser, du ikke kan tilmelde dig, før du har besvaret spørgsmålene.

Du kan forvente at få lagt lektioner i tidsrummet 8.10-15.00 med 1 dags varsel. En ny lektion skal være kendt kl. 12 dagen før.

Aflysning af lektioner sker i god tid. I forbindelse med sygdom kan du blive varslet kort tid inden, men sådan er det jo. Hvis der bliver aflyst morgenlektioner efter kl. 16 dagen før, sender læreren en sms til jer.

I de fleste tilfælde bliver en aflyst lektion erstattet med en lektietidslektion. Der bliver reserveret et lokale til lektietid, hvor man kan arbejde enten med individuel forberedelse eller gruppearbejde. Stemning og lydniveau i lektietidslokalet skal understøtte arbejde, herunder samtaler ved gruppearbejde, derfor er der ikke musik eller højlydte samtaler i lektietidslokalet.

Lærerne bliver løbende orienteret om lektietid, og det kan forekomme, at lektietid bliver erstattet af undervisning. Hold dig derfor altid orienteret om dit skema i Lectio.

Afleveringsdage for skriftlige opgaver skal være planlagt i Lectio for et semester ad gangen. Opgaveteksten skal være fastlagt og meddelt eleverne (evt. gennem Lectio) senest en uge før afleveringsfristen.

For at sikre den bedst mulige progression skal du så vidt muligt have tilbagemelding på afleveringer inden næste aflevering i et fag. Der kan være omstændigheder, som vanskeliggør dette (fx at lærere har planlagt et holds afleveringer bedst muligt i forhold til din arbejdsbyrde, men ikke i forhold til sin egen) - i sådanne tilfælde er det vigtigt, at læreren har kommunikeret med holdet om situationen.

Klasserne arrangerer selv vognkørsel.

Se, hvilke datoer vi forventer vognkørsel de kommende år.

For at bruge Katedralskolens trådløse netværk skal du:

 1. vælge netværket RK
 2. logge på med på dit lectio/Uni-login og kodeord.

Undgå mobilt hotspot og unødig trafik

For at have et velfungerende netværk, er det vigtigt, at alle følger nogle få regler:

 • Lad være med at downloade eller streame tunge filer, du ikke skal bruge på skolen
 • Gå direkte på nettet på din enhed. Internetdeling ødelægger signalet for alle andre
 • Vent med at installere Office-pakken, til du er hjemme
 • Undgå at have unødvendige vinduer åbne i din browser

Brug for IT-support?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at besøge vores IT-supporter Andreas i depot 16 inden for tidsrummet 8-13. Du kan også tage fat i IT-vejleder Svend Runge Nielsen.

 

Årsprøver – både de skriftlige og de mundtlige – er vigtige som forberedelse til de officielle eksamener. Det er derfor vigtigt, at du gør dit bedste til årsprøverne, også selvom de ikke kommer på eksamensbeviset. Vær også opmærksom på, at karaktererne fra årsprøverne tæller med i vurderingen af, om du kan rykke op i 2.g hhv 3.g.

1.g

Efter 1.g's eksamensperiode vil du typisk stå med 0 eller 1 officiel eksamen. Du kommer til de officielle eksamener, som du er udtrukket til af ministeriet, uanset hvad du måtte have tilkendegivet om valgfag i 3.g.

 • Du har skriftlige årsprøver i engelsk og matematik, uanset om du har fagene på B- eller A-niveau. Hvis du har matematik på C-niveau, kan du i stedet komme til eksamen.
 • Du får tre mundtlige "oplevelser" (en "oplevelse" er enten en officiel eksamen eller en årsprøve)
 • Kontoret "trækker lod" i den forstand, at der sandsynligvis ikke er meget at vælge imellem, når der skal tages hensyn til, at lærerne ikke skal overbelastes, og at der jo også skal være plads i dit skema og i skolens lokaler.

2.g

Efter 2.g's eksamensperiode skal du normalt have været til mindst to officielle eksamener. Du kommer til de officielle eksamener, du er udtrukket til af ministeriet.

 • Du skal til skriftlig årsprøve i dansk og de fag, du har i 2.g på A-niveau, som har en skriftlig eksamen.
 • Du kan få mundtlige årsprøver ud over dette, men max tre mundtlige "oplevelser" (eksamen eller årsprøve) i alt.